می‌توانید به افراد دیگری هم برای مدیریت سایت دسترسی بدهید

هنگامی که با کاج یک سایت ایجاد کنید، شما مدیر اصلی سایت خواهید بود. اما اگر تمایل دارید افراد دیگری هم روی این سایت کار کنند، یا اصلاً مدیریت سایت را به شخص دیگری بسپارید، این کار به راحتی ممکن خواهد بود. حتی می‌توانید مشخص کنید که هر یک از این افراد، تا چه حد به بخش های مدیریتی سایت دسترسی خواهند داشت.

مطالعه مطالب بیشتر