ازدواج سفید

مستند انقلاب جنسی (شمارش معکوس برای یک انقلاب زنانه در ایران)

/sexual-revolution-documentary

روسیه سرزمینی است که جنبش عشق آزاد برای اولین بار در این کشور به منصه‌ی ظهور می رسد.هم اکنون مشعل‌دار آزادی در دنیا زنان هستند. بعد از صدها سال که در دنیا قدرت در دست مردها بود و همه امور را آن‌ها اداره می کردند، خانم‌ها توانستند این مشعل را از مردها بگیرند. بعد از آن در ایران هم این اتفاق افتاده است. زن‌ها می خواهند مشعل‌دار آزادی باشند. به همین علت است که احساس می‌شود شمارش معکوس برای یک انقلاب زنانه در ایران هم آغاز شده است.


آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی خود را راه‌اندازی کنید.